ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบุคลากร

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
    1.   แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
    2.  จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
    3.  จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
    4.  ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา
    5.  ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา
    6.  ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่
         ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง
        การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ  เงินทดแทนและการจัดทำสมุดบันทึกผลงาน และคุณงามความดี  ของบุคลากรในสถานศึกษา
   7.   ดำเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา
   8.  การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
   9.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
   10.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
   11.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาได้รับมอบหมาย
   12.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 
Free Web Hosting