ฝ่ายบริหารทรัพยากร

บุคลากร

นายธนะศักดิ์ บุญชินะ 
นายชำนิ กิตติพัฒนะ
นายจักรกฤษณ์ ทัพบำรุง
นางมนัส   ภูมิวัฒน์
นางลาวัลย์ ภู่เจริญ
นางพาณี กิตติพัฒนะ 
นางสาวนิจวรรณ พรมลำพัด
นายสราวุธ เอี่ยมกาย
นายชูชัย เทพวีระ
นางปริศนา มณีศรี
นางสาวนิตยา คำเงิน
นางสาวนัยนา บุญเหลือ
นางนุกูล ประเสริฐดี 
นางสาวจุฑาภรณ์ จาดอินทร์

 

 

 
Free Web Hosting