ฝ่ายบริหารทรัพยากร

บุคลากร

นายธนะศักดิ์ บุญชินะ 
นายชำนิ กิตติพัฒนะ
นายจักรกฤษณ์ ทัพบำรุง
นางมนัส   ภูมิวัฒน์
นางลาวัลย์ ภู่เจริญ
นางพาณี กิตติพัฒนะ 
นางสาวนิจวรรณ พรมลำพัด
นายสราวุธ เอี่ยมกาย
นายชูชัย เทพวีระ
นางปริศนา มณีศรี
นางสาวนิตยา คำเงิน
นางสาวนัยนา บุญเหลือ
นางนุกูล ประเสริฐดี 
นางสาวจุฑาภรณ์ จาดอินทร์